Etualalla nainen sivulta päin kuvattuna katsoo kaukaisuuteen. Taustalla näkyy vihreää maisemaa.

Kunnan rooli työttömien liikunnan edistäjänä merkittävä

Kunnat ovat merkittäviä hinnaltaan edullisten liikuntapalvelujen tuottajia. Onneksi, sillä työttömällä ei välttämättä ole mahdollisuuksia muihin kuin maksuttomiin liikuntaharrastuksiin. Työttömien keskusjärjestö toteutti osana meneillään olevaa Kaikki Kunnossa -hanketta kuntien liikuntapalveluille kyselyn, jonka tarkoituksena oli kerätä tietoa maksuttomista ja edullisista liikuntamahdollisuuksista. 

Taustalla Kaikki Kunnossa -kehittämishanke

Työttömien Keskusjärjestössä on käynnissä opetus- ja kulttuuriministeriön Liikunnallisen elämäntavan kehittämisavustuksesta rahoitusta saanut Kaikki Kunnossa -hanke, jonka tavoitteena on kannustaa työttömiä ja heidän perheitään liikkumaan. Hankkeessa innostetaan kohderyhmää liikunnalliseen elämäntapaan ja tuetaan työttömien paikallisyhdistyksiä liikunnallisen toiminnan järjestämisessä.

Kehittämisaikana matalan kynnyksen liikuntaan on kannustettu muun muassa Pienikin liike piristää ja Kävellään Suomi ympäri -liikuntakampanjoiden avulla. Viime syksynä pystyttiin myös järjestämään paikallisyhdistysten kanssa hyvinvointipäiviä, joihin sisältyi muun muassa mittauksia ja liikunta-asioiden puheeksi ottamista. Lisäksi järjestön Instagram-tilillä on taukojumppavideoita, jotka ovat vapaasti hyödynnettävissä.

Kuntien liikuntapalveluille lähetty kysely oli yksi hankkeen toimenpiteistä.

Kolmannes kunnista tarjoaa maksuttomia liikuntapalveluja

Kyselyn avulla haluttiin koota tietoa työttömien liikuntamahdollisuuksista sekä kartoittaa, millaisia hyviä käytäntöjä työttömien liikunnan edistämiseen on kehitetty ja minkä verran kunnat tekevät yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa. Lisäksi kyselyn tavoitteena oli kiinnittää kuntien huomio liikuntapalvelujen yhdenvertaiseen saatavuuteen ja saavutettavuuteen.

Kyselyyn vastasi 42 % Manner-Suomen kunnista (128 kuntaa). Väestöllinen edustavuus on kuitenkin tätä korkeampi, sillä suurimmat kunnat vastasivat kyselyyn aktiivisesti. Vastanneista kunnista 37 % ilmoitti tarjoavansa työttömille maksuttomia liikuntapalveluja, yleisimmin kuntosalikäyntejä, uimahallikäyntejä tai ryhmäliikuntaa. Peräti 77 % ilmoitti tarjoavansa työttömille liikuntapalveluja alennettuun hintaan. Työttömien lapsille ilmaista liikuntaa oli sen sijaan tarjolla vain 18 prosentissa kunnista.

Kunnista 70 % kertoi tarjoavansa työttömille maksutonta liikuntaneuvontaa, mutta neuvonnan laajuutta tai sisältöä ei kyselyssä selvitetty tarkemmin. Omia liikuntaryhmiä työttömille järjesti vain harva. Ne nähtiin jossain määrin ongelmallisina, sillä leimaantumisen pelko voi nousta esteeksi näihin ryhmiin osallistumiselle.

Yhteistyöllä yhdenvertaisempaa saavutettavuutta

Yhteistyötä muiden työttömille liikuntaa järjestävien toimijoiden kanssa kertoi tekevänsä vajaa 40 % kuntavastaajista. Yhteistyökumppaneita olivat liikuntaseurat, työllisyyspalvelut, kansalaisopistot, seurakunnat, hankkeet, säätiöt ja yhdistykset. Yhteistyö nousi myös avoimissa vastauksissa esille tärkeänä keinona edistää työttömien liikkumista ja tavoittaa heitä. Muina hyvinä käytäntöinä nähtiin liikunnan maksuttomuus tai edullisuus, liikuntaneuvonnan tarjoaminen, jalkautuminen työttömien pariin, liikuntakampanjat, tutustumiskäynnit ja lajikokeilut. Suurimpana haasteena nähtiin työttömien tavoittaminen.

Vaikka tieto kunnan olemassa olevista liikuntapalveluista ja niiden maksuttomuudesta tai edullisuudesta on tärkeää, se ei vielä yksin riitä siihen, että liikuntapalvelut olisivat saavutettavia työttömien näkökulmasta katsottuna. Saavutettavuuden parantaminen edellyttää yhteistyötä eri toimijoiden välillä, jalkautumista työttömien pariin ja yksilöllistä liikuntaneuvontaa.

Kaikki Kunnossa -hankkeessa on selvitetty myös työttömien yhdistysten ja työttömien itsensä näkökulmia. Vastausten perusteella matalan kynnyksen liikuntaryhmille ja liikuntaneuvonnalle nähdään olevan tarvetta.  

Työttömien liikuntaneuvonnan palveluketjut kehittyvät

Työttömien Keskusjärjestö pyrkii omalta osaltaan edistämään yhteistyötä ja liikuntaneuvonnan palveluketjuja. Meneillään olevan hankkeen kyselyn tulokset antavat ideoita ja vastauksia toiminnan edelleen kehittämiseen. Tämä toteutuu, sillä artikkelia kirjoittaessamme saimme tiedon, että tulemme saamaan STEAlta avustusta uuteen kolmevuotiseen Askelia Voimaan -elintapaohjaushankkeeseen.

Lisätietoja

Heli Niromaa
hankekoordinaattori
Työttömien Keskusjärjestö ry / Kaikki Kunnossa -hanke
heli.niromaa@tyottomat.fi

Tutustu Kaikki Kunnossa -hankkeen verkkosivuihin >

Tutustu kuntakyselystä laadittuun raporttiin >

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalveluista.