Kaksi naista katsoo karttaa.

käynnistäjän ABC

Kun käynnistät liikuntaneuvontaa, tutustu vuosien varrella opittuun. Tästä löydät 11 tärkeintä vinkkiä.

Liikuntaneuvonnan käynnistäminen kannattaa suunnitella huolella. Käynnistäjän tärkein työkalu on verkosto. Työryhmän yhteiset tavoitteet, selkeä työnjako ja päämäärä ovat tie onnistumiseen. Liikuntaneuvonta toimii parhaiten monialaisessa palveluketjussa. Ketjun toimintakulttuurien erilaisuus on rikkaus, josta voi oppia.

 • Ota selvää, mitä liikuntaneuvonnan avauksia tai toimenpiteitä kunnassasi on aikaisemmin tehty. Mitä niistä on opittu?
 • Millaiset ovat terveydenhuollon olemassa olevat käytännöt? Miten liikkuminen on huomioitu osana asiakkaiden sairauksien ehkäisyä, hoitoa tai kuntoutusta?

Lähes puolet Suomen kunnista tarjoaa liikuntaneuvontaa. Käynnistämiskokemuksia kyllä löytyy. Hyödynnä parhaat ideat ja vältä sudenkuopat. Ota rohkeasti yhteyttä kuntiin, joissa neuvonta on juurtunut palvelu. Kuntien liikuntaneuvonnan verkkosivuihin pääset tutustumaan kuntahaun kautta.

Innosta oma työyhteisösi ja lähiesimiehesi. Kerro muiden kuntien onnistumisista ja liikuntaneuvonnan merkityksestä.

Selkeä viestintä tukee sitoutumista toimintaan. Kun aihetta pohjustetaan johdolle, on usein kuulijan vakuuttamiseen käytettävissä oleva aika lyhyt. Kokeile, onnistutko kertomaan toimintanne tärkeimmät ydinkohdat minuutissa. Hissipuheen rakentaminen pakottaa kiteyttämään toimintanne helposti ymmärrettäväksi malliksi. Se tukee ja terävöittää viestintää. Tärkeintä on herättää mielenkiinto ja vakuuttaa kuulija.

 • Aloita kertomalla, kuka olet ja mistä tulet.
 • Painota toiminnan yhteiskunnallista hyötyä ja aikaansaamianne muutoksia. Mieti, mikä on johdon näkökulmasta tärkeää ja kokoa faktaa perusteluiksi. Hyödynnä sivustomme päättäjille suunnattuja sisältöjä.
 • Kerro, mitkä toimenpiteenne mahdollistavat muutokset. Monesti olemme innoissamme toiminnasta ja painotamme sitä. Tärkeämpää ovat kuitenkin aikaansaamanne muutokset sekä hyöty. Tarkastele toimintaanne toivottujen muutosten kautta. Mitkä ovat tärkeimmät toimenpiteenne, joiden kautta saavutatte tavoitteet?
 • Kiteytä lopuksi toiveesi kuulijalle. Kerro selkeästi, mitä toivot kuulijoilta jatkossa. Puhuessasi sidosryhmille kerro, miten he voivat olla mukana toiminnassa.

Toiminnan käynnistämiseksi on mahdollista saada avustusta. Tutustu rahoituskanavien mahdollisuuksiin.

 • Liikunnallisen elämäntavan paikalliset kehittämisavustukset: Kunnat voivat hakea aluehallintovirastoilta avustusta liikuntaneuvonnan paikalliseen käynnistämiseen ja kehittämiseen.
 • Liikunnallisen elämäntavan valtakunnalliset kehittämisavustukset: Alueelliset ja valtakunnalliset toimijat voivat hakea opetus- ja kulttuuriministeriöltä avustusta liikuntaneuvonnan kehittämiseen alueellisesti.

Liikuntaneuvonnan käynnistäjän tärkein työkalu on verkosto. Kokoa laaja-alainen työryhmä aiheen ympärille. Tässä esimerkkejä paikallisista ja alueellisista toimijoista, joita voit kutsua mukaan:

Liikuntaneuvonnan palveluketjussa terveytensä kannalta liian vähän liikkuvat tunnistetaan, liikkuminen otetaan puheeksi ja asiakas ohjataan liikuntaneuvontaan. Liikuntaneuvontaprosessin kautta asiakas siirtyy omatoimisen tai ohjatun liikkumisen pariin.

Liikuntaneuvonnan palveluketju

Liikuntaneuvontapalvelua suunniteltaessa on ensiarvoisen tärkeää koota palveluketjutiimi. Yhteinen kehittäminen, yhteiset tavoitteet sekä tekemisen pelisäännöt sitouttavat toimintaan.

 • Aseta liikuntaneuvonnan palveluketjulle sekä prosessille selvät ja realistiset tavoitteet.
 • Laadi palveluketjun kuvaus, josta käy ilmi mukana olevien toimijoiden roolit.
 • Varmista, että kaikki palveluketjussa mukana olevat ovat selvillä liikuntaneuvontaprosessin sisällöstä sekä omasta roolistaan palveluketjussa.
 • Sopikaa, miten palveluketjutiimin välinen viestintä toteutetaan. Jatkuva yhteydenpito ja tiedonkulku ovat avain onnistumiseen. Esimerkiksi terveydenhuollossa henkilökunnan vaihtuvuus on paikoittain suurta, jolloin tiedonkulku tulee varmistaa säännöllisellä ja ytimekkäällä tiedottamisella.
 • Sovi selvät käytännöt, miten kohderyhmään kuuluvat asiakkaat ohjataan liikuntaneuvontaan.
 • Suunnittele etukäteen, miten asiakkaan liikuntaneuvontaan lähettänyt taho terveydenhuollossa saa tiedon liikuntaneuvojalta asiakkaan neuvontaprosessin käynnistymisestä, etenemisestä ja saavutetuista tuloksista.
 • Suunnittele, miten kaikille liikunnan palveluketjussa mukana oleville voidaan tiedottaa liikuntaneuvonnalla saavutetuista tuloksista.

Liikuntaneuvontaprosessi koostuu erilaisista vaiheista, joihin kuuluu lähtötilanteen kartoitus, tiedon antaminen, tavoitteen asettaminen, suunnitelman laatiminen ja seuranta. Prosessi sisältää alku- ja lopputapaamisen sekä yhteydenottoja niiden välissä. Yhteydenotot voivat olla kasvokkain tapahtuvia, puhelin- ja etäkeskusteluja tai sähköpostiviestittelyä. Liikuntaneuvonta on aina yksilöllistä ja asiakkaan tarpeisiin räätälöity kokonaisuus.

 • Suunnittele huolella liikuntaneuvontaprosessi: kokonaiskesto, tapaamisten määrä ja kunkin tapaamisen sisältö, kannusteyhteydenotot (puhelin, sähköposti, kirjeet) tapaamisten välissä sekä liikuntaneuvontaa tukevien matalan kynnyksen liikuntapalveluiden tarjonta. Vaikka liikuntaneuvontaprosessille luodaan selvät raamit ja toimintasuunnitelma, tulee aina muistaa asiakaslähtöisyys.
 • Voit käynnistää neuvonnan rajatulla kohderyhmällä, jolloin saat kokemusta toiminnasta. Kohderyhmän voivat muodostaa esimerkiksi diabetesriskissä olevat, ylipainoiset tai henkilöt, joiden BMI on yli 35. Voit myös valita jonkun ikäryhmän tai niin kutsutun täsmäryhmän, kuten työttömät tai mielenterveysasiakkaat.
 • Kokeile ja kehitä liikuntaneuvonnan prosessia ensin yhdessä paikassa, esimerkiksi terveysasemalla. Terveysasema on paikka, jossa terveytensä kannalta liian vähän liikkuva parhaiten tavoitetaan.
 • Aseta kriteerit, joiden avulla pystytte tunnistamaan kohderyhmän. Näin toimintaan saadaan ohjattua asiakkaat, jotka hyötyvät neuvonnasta.
 • Varmista kokonaisvaltainen tuki. Liikunnan lisäksi neuvontatapaamisissa on hyvä käsitellä muitakin terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä aiheita, jotka koskettavat asiakkaan elämäntilannetta (esim. ruokailutottumukset, lepo ja uni, stressi, ajankäyttö, istumisen määrä, arjen hallinta ja psyykkiset voimavarat).
 • Pidä liikunnan aloittamisen kynnys matalana. Usein asiakkaan liikkuminen on hyvin vähäistä, ja neuvonnassa voikin lähteä liikkeelle arkiliikunnan lisäämisestä ja istumisen vähentämisestä.
 • Valitse liikuntaneuvojaksi osaava ammattilainen. Liikuntaneuvojan työ edellyttää terveysliikuntatiedon lisäksi kokonaisvaltaista hyvinvoinnin asiantuntemusta sekä kykyä kuunnella asiakasta. Lisäksi tarvitaan empatiakykyä ja vuorovaikutustaitoja.

Alkuvuodesta 2020 valmistuneet Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset on laadittu lisäämään kunnissa ja maakunnissa tarjottavan neuvonnan laatua ja vaikutuksia sekä yhtenäistämään palvelua. Liikuntaneuvonnan asiantuntijafoorumin laatimat suositukset auttavat rakentamaan neuvonnan palveluketjun sekä linjaavat, mitä itse liikuntaneuvontaprosessissa tapahtuu.

Suositukset on kohdennettu liikuntaneuvonnan kehittäjille ja järjestäjille. Suositukset pohjautuvat tutkimuksiin ja kenttätyöstä saatuihin kokemuksiin. Tilaa liikuntaneuvonnan uutiskirje, lue verkkosivujen ajankohtaisia uutisia tai liity liikuntaneuvonta.fi-Facebook-ryhmään ja saat ajantasaista tietoa itsellesi.

Viestinnällä on erittäin tärkeä rooli ja sitä on hyvä miettiä eri kohderyhmien kautta.

 • Markkinoi asiakkaille. Puhuttele asiakasta, tee liikunnasta kiinnostava palvelu ja luo liikuntaneuvonnalle tarve.
 • Tiedota yhteistyökumppaneita ja sidosryhmiä. Älä oleta, että liikuntaneuvonta on tunnettu palvelu. Harjoittele kertomaan selkeästi omasta toiminnastanne. Tuo onnistuneet käytännöt näkyväksi ja esille mahdollisimman pian ja säännöllisin väliajoin. Esimerkiksi terveydenhuollossa henkilökunnan vaihtuvuus on suuri, joten et voi viestittää liian usein.
 • Vakuuta päättäjät. Katso vinkki 3.

Liikuntaneuvonnan vaikutuksia on tärkeää mitata. Neuvonnan suosituksista [linkki ajankohtaisiin] löydät apua mittariston laatimiseen. Asiakkaista kerättyjen tietojen kirjaamistapa tulee miettiä huolella, jotta yhteenvetojen tekeminen satojen asiakkaiden alku- ja loppukyselyistä sekä mittauksista olisi mahdollista. Hieman yli puolet (63 %) liikuntaneuvonnan vakiinnuttaneista kunnista toteuttaa kirjaamisen potilastietojärjestelmään.

 • Suunnittele yhdessä palveluketjutiimin kanssa mittarit. Hyvällä mittaristolla pystyt osoittamaan, mitä liikuntaneuvontaprosessissa asiakkaan kanssa on tehty, ja mitä vaikutuksia sillä on ollut.
 • Valitse sopivat mittarit palveluketjun toimivuuden sekä asiakaskohtaisten vaikutusten seurannalle.
 • Varmista etukäteen mittareiden käytettävyys ja ota huomioon, kuinka asiakkaiden yksityisyys ja tietoturva säilytetään.
 • Valitse asiakasseurannan mittarit ja niiden määrä tarkoin, jotta mittaaminen ei kuormita liikaa neuvojaa eikä asiakasta. Varaa neuvontatilanteeseen asiakkaalle aikaa täyttää mahdolliset kyselylomakkeet.
 • Varaa itsellesi aikaa seurantatietojen kirjaamiseen ja yhteenvetojen tekemiseen.
 • Varaa kalenteristasi riittävästi aikaa juurruttamistoimenpiteiden ideointiin. Hyödynnä verkostoa.
 • Vakuuta kuntapäättäjät liikuntaneuvonnan tärkeydestä esittelemällä heille, mitä tuloksia neuvonnalla on saatu yksilön terveyteen ja millaisia säästöjä on saatu terveydenhuoltopalveluihin ja kunnan talouteen.
 • Viesti ahkerasti ja tee tulokset näkyväksi.
 • Vaikuta siihen, että liikunnan palveluketjun kehittäminen ja liikuntaneuvonta näkyvät kunnan strategioissa/suunnitelmissa ja kunnan hyvinvointikertomuksessa.
 • Linkitä liikuntaneuvonta kunnan ja sairaanhoitopiirin hyvinvoinnin palvelutarjottimeen. Muista päivittää sitä säännöllisin väliajoin.