Kuvassa on neljän henkilön nyrkit päällekkäin.

Kurikassa vahva avaus – hyvinvointiohjaajan virka liikuntatoimeen

Etelä-Pohjanmaalla Kurikassa on kehitetty ennaltaehkäisevää hyvinvointipalvelua liikuntaneuvonnan hankekokemusten innostamana. Kolmen hankekauden (2018–2020) kehittämistyön päätteeksi elintapaohjauspalvelu ja hyvinvointiohjaajan virka vakinaistettiin 2021.

Vakinaistaminen onnistui suunnitelmallisella työllä

Elintapaohjauksen ja hyvinvointiohjaajan viran vakinaistamiseen tähtäävä työ aloitettiin systemaattisesti hankeaikana. Vakinaistamisen tueksi koottiin alueellisia ja valtakunnallisia perusteita sille, miksi elintapaohjausta kannattaa jatkaa. Lisäksi tehtiin näkyväksi asiakkaiden positiivinen palaute ja liikuntaneuvonnan paikalliset tulokset. Vahvistusta saatiin myös terveydenhuollon ja liikuntatoimen yhteisistä ideapalavereista ja palveluketjukokemuksista.

Itse vakinaistamispäätös saatiin yksimielisesti läpi päättävällä taholla. Liikuntatoimen päällikkö esitteli taustamateriaalin ensin vapaa-aikalautakunnalle, joka puolsi ehdotusta. Kaupunginhallitus päätti hyväksyvästi virasta vuoden 2020 lopussa. Kaupunginjohtaja ja henkilöstöpäällikkö tekivät päätöksen vakinaistaa hankkeessa toimineen hyvinvointiohjaajan.

Elintapaohjauksella vaikuttavuutta elämänlaatuun

Kurikan elintapaohjauksessa painotetaan asiakkaan kokonaisvaltaista hyvinvointia ja arjen jaksamista. Tavoitteet ja muutostoimenpiteet ovat asiakkaan arkeen istuvia, pitkän aikavälin tavoitteita, joita kohti edetään lempeästi porras kerrallaan. Yksilöohjauksessa ja ryhmissä huomioidaan aina arjen aktiivisuus ja liikunta, ravitsemustottumukset, uni ja jaksaminen.

Elintapaohjauksen onnistumista on arvioitu hankevuosien aikana asiakaspalautteiden ja mittaustulosten pohjalta. Kokonaisvaltaisella ja riittävän pitkäkestoisella ohjauksella asiakkaiden arkiaktiivisuus ja jaksaminen ovat lisääntyneet. Lisäksi tyytyväisyys omaan syömiseen on vahvempi, ateriarytmi on säännöllisempi ja unen laatu parempaa kuin neuvonnan lähtötilanteessa. Usealla asiakkaalla on paino pudonnut ja isommat muutokset on havaittu vyötärönympäryksessä. Kaikki asiakaspalautteeseen vastanneet asiakkaat suosittelisivat elintapaohjausta muille kuntalaisille.

Neuvonta toteutuu yksilöllisesti yhteistyössä

Kuntalaisilla on mahdollisuus elintapaohjaukseen (max. 12 kk) tai vain muutaman kerran kestävään neuvontaan. Asiakaslähtöinen yhteistyö eri ammattilaisten välillä on käytännössä todettu tärkeäksi osaksi palveluketjua. Asiakas ohjautuu palveluun terveydenhuollon ammattilaisen; terveydenhoitajan, sairaanhoitajan, lääkärin tai fysioterapeutin lähetteellä. Kokemuksesta tiedetään, että ohjauksesta hyötyviä asiakkaita kohdataan ja tunnistetaan parhaiten terveydenhuollon palveluiden parissa. Vaihtoehtoisesti asiakas voi hakeutua palveluun myös itsenäisesti.

Yksilöneuvonnan lisäksi elintapaohjauksen ryhmätoiminta on vahvistunut. Asiakas voi halutessaan valita ryhmämuotoisen elintapaohjauksen yksilöohjauksen sijaan. Ryhmämuotoista elintapaohjausta toteutetaan työikäisten ja senioreiden sekä lapsiperheiden ryhmässä. Näiden lisäksi matalan kynnyksen liikuntatarjonta on vahvistunut viime vuosien aikana.

Hyvinvoiva Kurikka osana kunnan strategiaa

Kurikassa halutaan panostaa jokaisen kuntalaisen hyvinvointiin. Hyvinvoiva Kurikka on yksi kaupungin strategian (2018–2025) painopisteistä, ja siinä halutaan huomioida koko elämänkaari. Tähän kuuluu hyvinvoinnin osalta palveluiden rohkea kehittäminen, yhteistyö ja yhteisöllisyys sekä aktiivinen kuntalainen. Strategiassa elintapaohjauksen edistäminen kuuluu moniammatillisten palvelujen kokonaisuuteen. Yhtenä strategian painopisteenä on myös esteettömyys, jolla pyritään tarjoamaan kaikille mahdollisuus nauttia liikkumisesta. Jatkossa kaikkia kuntalaisia kannustetaan hyödyntämään aikaisempaa enemmän liikuntapaikkoja ja luontoreitistöjä. Kurikan kaupunki tekee vahvaa yhteistyötä liikuntaseurojen, yhdistysten, yritysten sekä vapaaehtoistoimijoiden kanssa.

Lisätietoa Kurikan elintapaohjauksen mallista

Jenni Peltomäki
Hyvinvointiohjaaja
puh. 044 737 6903
jenni.peltomaki@kurikka.fi
www.kurikka.fi/liikunta

TILAA UUTISKIRJE

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalveluista.