Kuvassa kaksi naista kantaa sup-lautaa metsäisessä maisemassa.

Lukiolaiset liikuntaneuvonnan asiakkaina – millainen sisältö houkuttaa?

”Muut luulee et oon jotenki laiska tai jotain, ku en oo liikkunu”. Näin totesi lukiolaisnuori pohtiessaan, mitä muut ajattelisivat hänen osallistumisestaan liikuntaneuvontaan. Keväällä 2023 julkaistu pro gradu –tutkielma käsittelee nuorten ajatuksia heille suunnatusta liikuntaneuvonnasta. Tutkimuksessa haastateltiin seitsemää lukiossa opiskelevaa nuorta.

Tutkimuksessa selvitettiin nuorten ennakkokäsityksiä liikuntaneuvonnasta. Liikuntaneuvonta oli osalle nuorista melko vierasta toimintaa, kun taas osa haastateltavista oli kuullut liikuntaneuvonnasta tai osallistunut siihen itse. Oli positiivista huomata, että nuorten suhtautuminen liikuntaneuvontaan oli myönteistä ja avointa.

Nuoret vertasivat liikuntaneuvontaa personal trainereiden toimintaan. Osa olikin halunnut hankkia itselleen pt:n, mutta ajatus oli lopulta kaatunut kustannuksiin. Personal trainerit olivat tulleet nuorille selkeästi esille sosiaalisen median mainoksissa, joten on syytä pohtia, pitäisikö myös kunnan liikuntaneuvontaa mainostaa nuorille aktiivisemmin heidän suosimillaan alustoilla.

”Liikuntaneuvonta on varmaan just sellasta, että liikuntaneuvoja menee asiakkaan kanssa johonkin paikkaan ja sitten vaikka pelaa sen kanssa tai näyttää jotain liikkeitä tai jotain. Mä aattelen et personal trainerit tekee sulle saliohjelman ja se ei oo ihan niin rentoa.”

Rentous ja yksilöllisyys avainasemassa

Nuoret nostivat esille liikuntaneuvonnan informaalin eli epävirallisen toteutustavan merkityksen. Tämä korostui melkein kaikissa vastauksissa ja nuoret kokivat sen erittäin tärkeäksi tekijäksi liikuntaneuvonnassa. Nuorten kanssa toimiessa epävirallisuus ja toiminnan rentous nousevat varmasti usein esille, mutta ne saattavat välillä unohtua liikuntaneuvonnan järjestelmällisessä toteutuksessa.

Nuorten vastauksissa korostuivat myös yksilöllisyys ja jokaisen yksilölliset tarpeet. Heidän mielestään kaikille ei sovi samanlainen liikuntaneuvonta; osa voi haluta vain yhden juttelukerran, osa haluaa säännöllisiä tapaamisia, jotkut tapaavat mieluiten heti koulupäivän päätyttyä, kun taas toiset haluavat tulla liikuntaneuvontaan vasta myöhemmin illalla. Myös toiveet liikuntaneuvontaprosessin kestosta vaihtelivat.

Liikuntaneuvonnalta toivottiin erilaisia sisältöjä, mikä kuvastaa hyvin jokaisen yksilöllisiä tarpeita. Osa pohti, että liikuntaneuvojan kanssa olisi kiva kokeilla uusia lajeja ja tutustua uusiin paikkoihin. Toiset taas toivoivat ihan tavallista arkiliikuntaa. Liikuntaneuvojasta toivottiin ”liikuntakaveria”, mikä on ajatuksena mukava. Liikuntakaveri-ajatus näkyi myös siinä, että nuorten mielestä olisi kiva, jos liikuntaneuvojan kanssa voisi liikunnan lomassa keskustella myös muista asioista kuin liikunnasta. Ryhmätoimintaan osallistuminen sen sijaan koettiin jopa ahdistavaksi ajatukseksi.

Liikuntaneuvojan pitäisi siis sopeutua jokaisen nuoren tarpeisiin ja muokata liikuntaneuvonnan sisältöä sen mukaan. Tämä tuo omat haasteensa liikuntaneuvonnan toteuttamiseen ja seurantaan.

Nuorten suosimat kanavat käyttöön

Liikuntaneuvonnan tulisi olla mahdollisimman rentoa, ymmärtävää ja sopeutuvaa, jotta nuoret kokisivat siihen osallistumisen helpoksi ja miellyttäväksi. Liikuntaneuvontaa tulisi tuoda heille tutuksi esimerkiksi koulun erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa sekä koulun viikkotiedotteissa. Myös sosiaalinen media koettiin hyväksi kanavaksi. Nuoret suosivat helppoja ajanvarauskalentereita, joiden avulla on nopeaa ja yksinkertaista varata aika liikuntaneuvojalle. Muuten yhteydenpidon välineenä suositaan WhatsAppia.

Nuoret pohtivat myös, millainen olisi helposti lähestyttävä liikuntaneuvoja. Osan mielestä olisi mukavaa tavata neuvoja etukäteen koululla, minkä jälkeen olisi helpompi mennä tapaamaan häntä myös muualle.

Lopputuloksena voidaan todeta, että liikuntaneuvontaa pitäisi tehdä nuorille näkyvämmäksi, jotta yhä useampi nuori ohjautuisi liikuntaneuvontaan ja saisi apua liikkumiseen tai liikunnallisen elämäntavan löytämiseen. Tämä gradu ei ole valmis malli nuorille toteutettavasta liikuntaneuvonnasta, vaan tarkoituksena on antaa uusia näkökulmia sen toteuttamiseen ja suunnitteluun.

Tutustu Iida Elosen pro gradu -tutkielmaan Muut luulee et oon jotenki laiska tai jotain, kun en oo liikkunu – Lukiolaisten ajatuksia nuorten liikuntaneuvonnasta

Lisätietoja

Iida Elonen (LitM)
puh. 044 013 0688
iida.elonen@rauma.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.