Kuvassa on etualalla syksyisiä värikkäitä lehtiä ja taustalla näkyy pyöräilijä, joka pyöräilee poispäin kamerasta.

Riittävä liikunta osaksi terveellistä elämäntapaa

Liikuntaneuvonta kuntien ja hyvinvointialueiden yhteisenä ponnistuksena

Petteri Orpon hallitusohjelmaan on vahvasti kirjattu ennaltaehkäisy ja palveluiden painopisteiden siirtäminen raskaista palveluista kohti peruspalveluita. Tavoitteena on ylläpitää ihmisten terveyttä, hyvinvointia ja toimintakykyä taloudellisesti kestävällä tavalla. Vaikka ennaltaehkäisy on ollut osa hallitusohjelmia jo vuosia, sen käytännön toimenpiteet ovat olleet vähäisiä.

Liikuntaneuvonta terveyden ja toimintakyvyn edistäjänä

Hallitusohjelmassa on asetettu tavoitteeksi vähentää merkittävästi kansansairauksia vaikuttamalla riskitekijöihin, kuten liikkumattomuuteen. Merkittävää on, että liikuntaneuvonta on viimein otettu mukaan uuteen hallitusohjelmaan. Liikuntaneuvonta on tehokas keino ehkäistä kansansairauksia ja edistää työ- ja toimintakykyä sekä elämänlaatua. Kuntien ja hyvinvointialueiden liikuntaneuvonta on suunnattu erityisesti vähän liikkuvalle väestölle, joka tarvitsee tukea omaksuakseen liikunnallisen elämäntavan.

Laatua ja vaikuttavuutta

Hallitusohjelma korostaa palvelujärjestelmän laatua ja vaikuttavuutta sekä kustannusvaikuttavuutta ja ammattilaisten osaamista. Tavoitteena on ottaa käyttöön yhdenmukaisesti arvioituja, vaikuttavia ja kustannusvaikuttavaksi todettuja menetelmiä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Poikkihallinnollisen liikuntaneuvonnan laadun turvaamiseksi ja vaikuttavuuden tueksi julkaistiin vuonna 2021 Liikuntaneuvonnan valtakunnalliset suositukset sekä Liikuntaneuvonnan itsearviointi -työkalu. Ohjeistuksia on hyödynnetty ja tullaan hyödyntämään elintapaohjauksen ja liikuntaneuvonnan valtakunnallisessa kehittämistyössä.

Hallitusohjelmassa kannustetaan tutkimukseen, joka keskittyy selvittämään hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vaikuttavuutta ja kustannusvaikuttavuutta. Viime vuosina on julkaistu tutkimuksia, joiden mukaan liikuntaneuvonta on vaikuttava menetelmä. Jatkossa on tärkeää saada näyttöä siitä, että liikuntaneuvonta parantaa asiakkaiden elämänlaatua ja terveyttä samalla kun se on taloudellisesti merkittävää. Vaikuttavaa tutkimustietoa saadaan, kun kunnat ja hyvinvointialueet tekevät yhteistyötä. Hyvinvointialueella on käytössä arviointimenetelmät ja kunnilla keino järjestää liikuntaneuvontapalvelu.

Liikuntaneuvonnan osaamista tulee edelleen vahvistaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä työterveyshuollon koulutuksissa. Tukea osaamiseen kaipaavat myös esimerkiksi TE-palvelujen ja apteekkien työntekijät, jotka keskustelevat asiakkaiden kanssa työ- ja toimintakykyyn liittyvistä asioista.

Palveluketjut selkeyttävät palveluiden tarjontaa

Hallitusohjelman tavoitteena on ohjata kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä ja toimenpiteitä hyvinvoinnin parantamiseksi, erityisesti niissä palveluissa, jotka ovat yhteisiä. Se kannustaa toimivien palveluketjujen ja -ohjauksen käyttöön, joista kuntien ja hyvinvointialueiden liikuntaneuvonta on hyvä esimerkki. Hyvin toimiva palveluketju on olennainen liikuntaneuvonnan onnistumisen kannalta, jotta asiakkaalla on mahdollisuus siirtyä vaivattomasti palvelusta toiseen.

Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen sekä sairauksien ennaltaehkäisy on hallitusohjelman mukaan välttämätöntä. Hallitusohjelmassa tarkastellaan myös kuntien ja hyvinvointialueiden välistä rahoitusratkaisua siten, että se kannustaa panostamaan terveyden edistämiseen ja ennaltaehkäisevään työhön. Liikuntaneuvonnan palveluketju on yksi ennaltaehkäisevä yhteinen toimenpide, jota tuleva rahoitusratkaisu voi vahvistaa.

Kunnat hyvinvoinnin vetureina

Kunnilla on merkittävä rooli hyvinvoinnin edistämisessä, erityisesti vapaa-ajan palveluiden järjestäjänä. Kun hallitusohjelman toimenpiteenä on vahvistaa elintapaohjausta ja liikuntaneuvontaa, kasvaa kunnan rooli entisestään. Kunnalla tulee olla resurssit, osaaminen ja verkostot palvelun järjestämiseen. Hallitusohjelma pyrkii lisäämään kuntien ja hyvinvointialueiden välistä yhteistyötä.

Hallitusohjelma tukee kuntien ja hyvinvointialueiden yhteistyötä myös työllisyyden edistämisessä. Tähän tuloksellinen keino on käynnistää ja vahvistaa työttömien liikuntaneuvonnan palveluketjuja. Lisäksi hallitus selvittää työnantajien vaikuttavimmat keinot edistää työntekijöiden fyysistä aktiivisuutta yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Liikuntaneuvonta voi tarjota uusia mahdollisuuksia työikäisten terveyden tukemiseen yhdessä työterveyshuollon kanssa.

Lisätietoja:
Sari Kivimäki
kehittämispäällikkö
Liikkuva aikuinen -ohjelma
sari.kivimaki@jamk.fi

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.