Ryhmä ihmisiä siirtää halkoja ketjussa.

LIIKUNTANEUVONNAN PALVELUKETJU RAKENTUU YHTEISTYÖLLÄ

Jotta liikuntaneuvonta olisi tehokasta, tuloksellista ja juurruttaisi asemansa kunnassa, täytyy toiminnan ympärille rakentaa palveluketju.

Toimiva palveluketju tarkoittaa monen osapuolen tiivistä yhteistyötä, jossa jokainen tietää tehtävänsä ja vastuunsa ja kaikilla on yhteinen päämäärä.  Asiakkaalle hyvin rakennettu palveluketju näyttäytyy yhtenäisenä palvelukokonaisuutena, joka tukee häntä liikkuvamman arjen saavuttamisessa.

Liikuntaneuvonnan palveluketjun kannalta olennaisia ovat kunnan johto, sosiaali- ja terveystoimi, vapaa-aika- ja liikuntatoimi, kunnassa toimivat liikuntaseurat ja -yhdistykset sekä tietenkin itse liikuntaneuvontapalvelu. Jokaisella on oma tärkeä tehtävänsä siinä, että liian vähän liikkuvat kuntalaiset saadaan ohjautumaan liikuntaneuvontaan. Kaikkien yhteisenä tavoitteena on ennaltaehkäistä sairauksia, pitää yllä työkykyä ja saada kuntalaiset voimaan paremmin.

Liikuntaneuvoja Inga Luotonen Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ry:stä tietää käytännön työn kautta, kuinka ketju toimii ja mikä merkitys sen osilla on.

Lähtökohta kuntoon

Kunnan johdon tehtävä on sitoutua liikuntaneuvontaan ja liittää se osaksi kunnan hyvinvointikertomusta sekä talousarvioita. Inga Luotonen korostaa johdon merkitystä palveluketjun mahdollistajana.

– Johto tekee päätöksen liikuntaneuvontaan resurssoimisesta ja siitä, että sitoudutaan palvelun kehittämiseen ja ylläpitämiseen. Johdon sitoutuminen liikuntaneuvontaan on lähtökohta koko palveluketjun onnistumiselle.

Neuvontaan ohjaajat keskeisessä roolissa

Sote eli tarkemmin sanottuna lääkärit ja hoitotyötä tekevät, kohtaavat työssään asiakkaita, joille olisi liikuntaneuvonnasta hyötyä. Heidän tehtävänsä kokonaisuudessa on tärkeä, sillä palveluketjun tavoitteena on tunnistaa ja tavoittaa liikuntaneuvonnasta hyötyvät asiakkaat, ohjata heidät neuvontaan ja sitä kautta aktiivisemman arjen pariin.

 Inga Luotosen mukaan erityisesti ketjun tässä vaiheessa on syytä keskittyä tiedon välittämiseen.

On tärkeää, että hoitohenkilökunta pysyy ajan tasalla liikuntaneuvonnan palveluista, jotta he osaavat tarjota neuvontaa osana hoitoa ja kuntoutusta sekä ennaltaehkäisevänä palveluna.

Hoitotyön tekijöiden lisäksi muun muassa apteekkien henkilökunta voi ottaa liikuntaneuvonnan puheeksi asiakkaiden kanssa.

Liikuntaneuvoja kuuntelee ja tukee

Liikuntaneuvojan tehtävä palveluketjussa on saada asiakas motivoitumaan oman terveyden edistämisestä ja sitoutumaan kuukausien mittaiseen muutosprosessiin. Liikuntaneuvoja Inga Luotonen korostaa neuvojan roolia kuuntelijana ja tukijana, varsinaisen työn tekee asiakas itse.                    

Liikuntaneuvoja on enemmän sivusta seuraaja ja tukipilari, asiakas on aina pääroolissa.

Liikkumisen mahdollisuuksia tarjolle

Palveluketjun loppupäässä ovat kunnan liikuntatoimi sekä paikalliset seurat ja yhdistykset. Heidän roolinsa on tarjota liikuntamahdollisuuksia sekä pitää liikuntaneuvojat ajan tasalla erilaisista liikuntaryhmistä ja vaihtoehdoista, joihin neuvonnan asiakkaat voisivat osallistua. Inga Luotonen korostaa yhteistyön merkitystä.

– Tämän lenkin yhteistyö liikuntaneuvojan kanssa on tärkeä asia koko palveluketjun onnistumiselle. Myös mahdollinen starttiryhmien perustaminen yhdessä liikuntaneuvojan kanssa on osa heidän rooliaan palveluketjussa.

Joskus ketju katkeaa

Aina liikuntaneuvonnan palveluketju ei kuitenkaan toimi toivotulla tavalla. Ketju voi katketa ja asiakasta ei ohjata eteenpäin tai liikuntaneuvonta ei alun perinkään tavoita niitä, joille siitä olisi apua. Inga Luotosen mielestä silloin on usein kyse siitä, että pelisäännöt ovat hukassa.

– Ongelmia tulee, jos ei ole yhteistä näkemystä, mitä halutaan tai näkemykset rooleista ja vastuista eroavat.

Apu ongelmiin löytyy yhteisestä neuvonpidosta.

– Kun kunnassa päätetään aloittaa liikuntaneuvonta, on tärkeää kutsua koolle palvelupolun osien edustajat ja miettiä yhdessä, mitä halutaan ja tavoitellaan.

Vaikka toimisi kuinka suunnitelmien mukaan, voi liikuntaneuvonnan palveluketjun toiminta takkuilla. Inga Luotosen ohje on, että silloin tarvitaan kärsivällisyyttä.

–  Kokemuksesta voin sanoa, että menee aikaa, ennen kuin ketju toimii kunnolla, mutta lopussa kiitos seisoo.