Kaksi miestä kävelee polulla.

Liikuntaneuvonnassa käytettäviä menetelmiä

Näillä menetelmillä liikuntaneuvojat tukevat asiakasta muutoksessa kohti aktiivisempaa elämää.

Liikuntaneuvonnassa motivaatio ja kyvyt ratkaisevat usein sen, miten hyvin elintapamuutoksessa onnistutaan. Neuvonnassa on kysymys siitä, että tuetaan käyttäytymisen muutosta. Ammattilainen on kysyjä ja kuuntelija, ei niinkään ohjeiden ja neuvojen antaja. Tärkeää on kulkea rinnalla ja tukea.

Liikuntaneuvonnassa kannattaa hyödyntää olemassa olevia menetelmiä, joilla tuetaan terveys- ja liikuntakäyttäytymisen muutosta.

Seuraavista menetelmistä on olemassa vaikuttavia tutkimustuloksia sekä onnistuneita käytännön kokemuksia.

HOT-menetelmä on käytössä jo usean kunnan liikuntaneuvonnassa sekä sosiaali- ja terveystoimen elintapaohjauksessa. Menetelmän avulla asiakkaan tekemät muutokset on saatu pysyväksi osaksi arkielämän tapoja ja tottumuksia. HOT on lyhyessä ajassa noussut pinnalle neuvontamenetelmänä.

Hyväksymis- ja omistautumisterapiassa edistetään ja tuetaan asiakkaan käyttäytymisen joustavuutta ja sisäistä motivaatiota muutokseen. Ensin on tärkeää tunnistaa, mitä asiakas haluaa elämässään tehdä tai minkälaisia asioita hän pitää tärkeinä. Kun arvot ja merkitykset on tunnistettu, voi alkaa matka kohti joustavaa ja omien arvojen mukaista hyvää elämää.

Lähestymistapa on yksilöllinen ja siinä korostuvat asiakkaan oma vastuu ja valinnat sekä erilaisten harjoitusten toiminnallinen luonne. HOT-pohjaisessa ohjauksessa käytetään usein arvotyöskentelyä herättämään motivaatiota, sekä tehdään erilaisia harjoitteita, joiden avulla pyritään tunnistamaan ja hyväksymään muutosta estäviä ajatuksia ja tunteita sekä niiden vaikutusta käyttäytymiseen.

Suomessa hyväksymis- ja omistautumisterapiaa on tutkittu muun muassa terveyttä edistävien elintapojen muutoksessa (Sairanen 2016) ja liikkumisen edistämisessä (Kangasniemi 2015).  

Menetelmän vaikuttavuudesta on julkaistu maailmalla lähes 150 laajaa tutkimusta. Sitä käytetään kaikkialla maailmassa tukemaan psykologista hyvinvointia.

Motivoivalla haastattelulla on terveydenhuollossa pitkä historia elintapamuutokseen vaikuttamisessa. Menetelmä sopii hyvin myös liikuntaneuvontaan, sen avulla herätetään asiakkaan motivaatiota ja vastuuta omasta elämästään.

Motivoiva haastattelu on vuorovaikutusmenetelmä, jonka tavoitteena on herättää ja vahvistaa asiakkaan motivaatiota elämäntapamuutokseen. Esitettyjen kysymysten avulla tavoitellaan asiakkaan omaa oivallusta muutokseen ja sen tarpeellisuuteen. Menetelmä käytetään mm. painonhallinnassa ja liikuntainterventioissa. Motivoivan haastattelun aikana pyritään selvittämään asiakkaan arvot, asenteet, tavoitteet, muutoksen merkitys sekä siihen käytettävissä olevat resurssit. Haastattelussa käytetään avoimia kysymyksiä ja dialogissa korostuu ammattilaisen reflektoivan kuuntelun taidot. Lisäksi on tärkeää, että ammattilainen osoittaa empatiaa asiakkaan tilannetta kohtaan ja vahvistaa asiakkaan pystyvyyden tunnetta muutokseen. Haastattelun konkreettisena tavoitteena on suunnitelma, joka auttaa asiakasta muutosprosessissa eteenpäin.
Motivoivasta haastattelusta on julkaistu runsaasti tutkimuksia, ja sitä on hyödynnetty laajasti elintapaohjauksessa.

SMART perustuu moderniin motivaatiopsykologiaan. Se on käytännönläheinen työkalu, jolla voi tukea liikkumisen aloittamista ja ylläpitämistä. SMARTia on käytetty paljon liikuntaneuvonnassa 10 viime vuoden aikana, ja ammattilaiset ovat kokeneet sen helppokäyttöiseksi.

Työkalu auttaa konkretisoimaan asiakkaan tavoitteen, joka on yhdessä sovittu sekä seuraamaan sen saavuttamista. Kun tavoite on realistinen ja henkilökohtainen, on muutoksen aloittaminen varmempaa.

SMART-periaatteella tavoitteesta muodostuu myös selkeä sekä riittävän yksityiskohtainen. Se on eritelty niin, että neuvoja ja asiakas ymmärtävät sen samalla tavalla.

SMART-tavoite on: S – selkeästi määritelty, M – mitattavissa, A – aikaan sidottu, R – realistinen ja T – tavoittelemisen arvoinen.

Vaikuttava viestintä on uusi menetelmä, joka on otettu käyttöön ensisijaisesti terveydenhuollossa, mutta vähitellen myös liikuntaneuvonnassa. Tavoitteena on kohentaa asiakasviestinnän laatua. Malli esimerkiksi antaa keinoja ottaa elintavat puheeksi ja tukea muutosta.

Menetelmän avulla työ on samanaikaisesti ammattilaiselle mahdollisimman helppoa ja asiakkaalle mahdollisimman vaikuttavaa. Mallissa keskustelu jäsennetään kolmeen osaan, jotka ovat merkityskeskustelu, oivalluskeskustelu ja muutoksen tuki.