Två män går längs stigen.

METODER SOM ANVÄNDS I MOTIONSRÅDGIVNINGEN

I motionsrådgivningen lönar det sig att utnyttja befintliga metoder som stöder förändringar i hälso- och motionsbeteendet.

Det finns effektiva forskningsresultat och lyckade praktiska erfarenheter av följande metoder.

ACT-metoden används redan i motionsrådgivningen i flera kommuner och i livsstilshandledningen inom social- och hälsovårdsväsendet. Med hjälp av metoden har de förändringar som klienten gjort gjorts till en bestående del av sätten och vanorna i vardagslivet. ACT har på kort tid blivit mycket populär som rådgivningsmetod.

Inom acceptans- och engagemangsterapin främjas och stöds flexibiliteten i klientens beteende och den interna motivationen till förändring. Först är det viktigt att identifiera vad klienten vill göra i sitt liv eller vad han eller hon anser vara viktigt. När man har identifierat värderingar och betydelser kan man börja resan mot ett flexibelt och gott liv i enlighet med de egna värderingarna.

Angreppssättet är individuellt och betonar klientens eget ansvar och val samt olika övningars funktionella karaktär. I ACT-baserad handledning används ofta värdearbete för att väcka motivation och man gör olika övningar med hjälp av vilka man försöker identifiera och godkänna tankar och känslor som förhindrar förändring samt deras inverkan på beteendet.

I Finland har godkännande- och engagemangsterapi undersökts bland annat i förändringen av hälsofrämjande levnadsvanor (Sairanen 2016) och främjandet av motion (Kangasniemi 2015). 

Nästan 150 omfattande undersökningar om metodens genomslagskraft har publicerats runt om i världen. Den används överallt i världen för att stödja det psykologiska välbefinnandet.

Motiverande intervjuer har en lång historia inom hälso- och sjukvården när det gäller att påverka livsstilsförändringen. Metoden lämpar sig också väl för motionsrådgivning. Med hjälp av metoden väcker man klientens motivation och ansvar för sitt eget liv.

Motiverande intervju är en interaktionsmetod vars mål är att väcka och stärka klientens motivation till livsstilsförändringar. Med hjälp av de frågor som ställs eftersträvas klientens egen insikt om förändringen och dess nödvändighet. Metoden används bl.a. för viktkontroll och motionsinterventioner. Under en motiverande intervju strävar man efter att utreda klientens värderingar, attityder, mål, förändringens betydelse samt de resurser som står till förfogande för detta. I intervjun används öppna frågor och i dialogen betonas den professionellas förmåga att lyssna på ett reflekterande sätt. Dessutom är det viktigt att den professionella visar empati för klientens situation och stärker klientens känsla av att han eller hon är kapabel till förändringen. Det konkreta målet med intervjun är en plan som hjälper klienten framåt i förändringsprocessen.

Det har publicerats många undersökningar om motiverande intervjuer och metoden har utnyttjats i stor utsträckning i livsstilshandledningen.