Mitä liikkumisen edistäminen voisi työterveyshuollossa tulevaisuudessa olla?

Työterveyshuolto on merkittävä liian vähän liikkuvien työikäisten kohtaaja sekä liikkumisen edistäjä, mutta sen roolia voitaisiin ennestään vielä vahvistaa. Työterveyshuollon tehtäväkenttä on laaja, joten työtehtävien lisääminen ei ole tarkoituksenmukaista, mutta voitaisiinko eri ammattiryhmien rooleja ja tehtäviä selventämällä tehostaa työikäisten liikkumisen edistämistä?

Voisivatko esimerkiksi työfysioterapeutit osallistua entistä säännöllisemmin työpaikkaselvityksiin sekä toimintasuunnitelmien laatimiseen ja huolehtia asiakasyritysten henkilöstön liikkumisen edistämisen kokonaisuudesta näissä yhteyksissä? Kaikkien ammattiryhmien tiedossa olevat toimintamallit ja tehtävienjako voisivat mahdollistaa työterveyshuollon moniammatillisen osaamisen hyödyntämisen entistä paremmin liikkumisen edistämistyössä.

Jotta asiakkaiden liikkumisen edistäminen voisi toteutua systemaattisesti, sen tulisi olla mukana työterveyshuollon keskeisissä prosesseissa. Liikkumisen edistäminen voitaisiin huomioida vahvemmin työpaikkaselvityksissä ja sen tavoitteet, toimenpiteet sekä seurannan keinot olisi hyvä kirjata työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan. Lisäksi liikkumiseen liittyvät tavoitteet ja toimenpiteet tulisi kirjata myös yksilöasiakkaan henkilökohtaiseen terveyssuunnitelmaan silloin, kun liikkumisen lisääminen on asiakkaan terveyden ja työkyvyn edistämiseksi merkityksellistä.

työterveyshuollon ASIAKAS tulisi voida ohjata kunnalliseen liikuntaneuvontaan silloin, kun työterveyshuollon resurssit eivät riitä tarjoamaan asiakkaalle tämän tarvitsemaa tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Työterveyshuolto vahvemmin osaksi liikuntaneuvonnan palveluketjua

Liian vähän liikkuvien terveytensä tai työkykynsä puolesta riskissä olevien asiakkaiden kannalta olisi keskeistä kehittää myös työterveyshuollon ja kunnallisen liikuntaneuvonnan yhteistyötä. Työterveyshuolto kohtaa paljon liikuntaneuvonnasta mahdollisesti hyötyviä asiakkaita. Kaikkien työterveyshuollon ammattilaisten ja asiantuntijoiden tulisi voida ohjata asiakas kunnalliseen liikuntaneuvontaan silloin, kun työterveyshuollon resurssit eivät riitä tarjoamaan asiakkaalle tämän tarvitsemaa tukea liikunnallisen elämäntavan omaksumisessa.

Jotta tämä olisi mahdollista, työterveyshuolto tulisi saada vahvemmin osaksi liikuntaneuvonnan palveluketjua. Ensimmäisiä askeleita yhteisen prosessin kehittämisessä on keskusteluyhteyden avaus liikuntaneuvontaa järjestävän tahon (kunnan liikuntatoimi/sote) sekä alueen työterveyshuollon toimijoiden välillä, jotta liikuntaneuvonta saadaan palveluna mahdollisimman tutuksi myös työterveyshuollon ammattilaisille ja asiantuntijoille. Lisäksi Liikkuva aikuinen -ohjelman tarkoitus on tulevaisuudessa tukea ja edistää työterveyshuollon sekä kunnallisen liikuntaneuvonnan yhteistyötä entistä vahvemmin myös valtakunnallisesti.

Lue lisää Liikkumisen edistäminen työterveyshuollossa -selvityksestä >

Tilaa uutiskirje

Tilaa suoraan sähköpostiisi hyödyllistä tietoa kunnan liikuntaneuvonta- ja hyvinvointipalvelujen kehittämisen tueksi.