Två kvinnor tittar på kartan.

ABC FÖR DEN SOM STARTAR MOTIONSRÅDGIVNING

Bekanta dig med sådant vi lärt oss under årens lopp när du vill starta motionsrådgivning. Här hittar du de 11 viktigaste tipsen.

Det lönar sig att planera inledandet av motionsrådgivningen omsorgsfullt. Det viktigaste verktyget för den som startar verksamheten är nätverk, och motionsrådgivningen fungerar bäste i en sektorsövergripande servicekedja där olikhet är en rikedom.

 • Ta reda på vilka öppningar eller åtgärder som tidigare har vidtagits inom motionsrådgivningen i din kommun och hurdan praxis finns inom hälso- och sjukvården?

Utnyttja de bästa idéerna och undvik fallgropar genom att kontakta sådana kommuner där rådgivningen är en förankrad tjänst. Du kan bekanta dig med webbplatsen för kommunernas motionsrådgivning via kommunansökan.

Övertyga ditt förvaltningsområde och ledningen

Inspirera din egen arbetsgemenskap och närmaste chef genom att berätta om andra kommuners framgångar och om idrottsrådgivningens betydelse. Prova med ett kortfattat hisstal om du lyckas berätta om de viktigaste kärnpunkterna i din verksamhet på en minut. Det viktigaste är att väcka intresse och övertyga lyssnaren. Berätta åtminstone följande saker:

 • Vem du är och varifrån du kommer.
 • Betona verksamhetens samhälleliga nytta.
 • Berätta vilka åtgärder som behövs för att möjliggöra förändringen.
 • Sammanfatta till sist dina önskemål för lyssnaren. Berätta också vad du önskar av åhörarna i fortsättningen och hur intressentgrupperna kan delta i verksamheten.

Det är möjligt att få understöd för att inleda verksamheten. Bekanta dig med finansieringskanalernas möjligheter.

Nätverk är det viktigaste verktyget för den som inleder motionsrådgivning. Här följer exempel på lokala och regionala aktörer som du kan bjuda in:

I motionsrådgivningens servicekedja identifieras personer som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa, motion diskuteras och klienten hänvisas till motionsrådgivning. Via processen går klienten vidare till självständig eller handledd motion.

En fungerande servicekedja bygger på följande faktorer:

 • klara och realistiska mål
 • en beskrivning av aktörernas roller
 • deltagarna ska känna till processens innehåll och sin egen roll
 • kontinuerligt informationsflöde och kontakt mellan aktörerna
 • tydlig praxis för att hänvisa målgruppens personer till motionsrådgivning
 • en plan för hur hälso- och sjukvården och motionsrådgivaren kommunicerar under processen
 • en plan för att informera parterna i servicekedjan om resultaten

Motionsrådgivningsprocessen består av olika skeden som omfattar kartläggning av utgångsläget, information, uppställande av mål, utarbetande av en plan och uppföljning den. Processen omfattar inledande och avslutande möten samt kontakter mellan dessa. Motionsrådgivningen är alltid individuell och skräddarsydd för klientens behov.

 • Planera noggrant processens totala längd, antalet möten, innehållet i varje möte, incitamentskontakter samt utbudet av motionstjänster med låg tröskel.
 • Du kan inleda rådgivningen med en begränsad målgrupp, varvid du får erfarenhet av verksamheten. Du kan till exempel välja personer med risk för diabetes.
 • Pröva och utveckla motionsrådgivningsprocessen först på ett ställe, till exempel på en hälsostation. På hälsostationen når man bäst de personer som rör på sig för lite med tanke på hälsan.
 • Ange kriterier med hjälp av vilka ni kan identifiera målgruppen.
 • Säkerställ ett heltäckande stöd. Under mötena är det bra att behandla även andra teman som gäller välbefinnandet, såsom sömn och matvanor.
 • Håll tröskeln låg för att börja motionera. I rådgivningen kan man börja med små sten, till exempel med att öka vardagsmotion och minska stillasittandet.
 • Till idrottsrådgivare väljer du en kompetent yrkesperson med övergripande sakkunskap om välbefinnande samt empati och interaktionsfärdigheter.

De riksomfattande rekommendationerna för motionsrådgivning som färdigställdes i början av år 2020 har utarbetats för att öka kvaliteten på, och effekterna av, den rådgivning som erbjuds i kommunerna och landskapen samt för att förenhetliga servicen. Rekommendationerna har riktats till de som utvecklar och ordnar motionsrådgivning och de grundar sig på undersökningar och erfarenheter från fältarbete.

Om du vill får du aktuell information från liikuntaneuvonta.fi -Facebook-gruppen.

Kommunikationen har en mycket viktig roll och det är bra att fundera på den via olika målgrupper.

 • Prata med klienten, gör motion till en intressant tjänst och skapa ett behov för motionsrådgivning.
 • Prata med klienten, gör motion till en intressant tjänst och skapa ett behov för motionsrådgivning.
 • Övertyga beslutsfattarna. Se tips 3.

Det är viktigt att mäta effekterna av motionsrådgivningen. I rekommendationerna för rådgivningen hittar du hjälp för att utarbeta indikatorer. Man bör noggrant överväga hur de uppgifter som samlats in om klienterna ska registreras för att det ska vara möjligt att göra sammandrag av hundratals klienters start- och slutenkäter och mätningar. Något över hälften (63%) av de kommuner som etablerat motionsrådgivning gör anteckningar i patientdatasystemet.

 • Boka tillräckligt med tid i din kalender för att komma med idéer till förankringsåtgärder. Utnyttja nätverket.
 • Övertyga de kommunala beslutsfattarna om vikten av motionsrådgivning genom att presentera rådgivningens effekter på individens hälsa och kommunens ekonomi.
 • Kommunicera flitigt och gör resultaten synliga.
 • Påverka att utvecklingen av motionens servicekedja och motionsrådgivningen syns i kommunens strategier/planer och i kommunens välfärdsberättelse.
 • Länka motionsrådgivningen till kommunens och sjukvårdsdistriktets servicefack för välbefinnande. Kom ihåg att uppdatera det regelbundet.