Fyra personer korsar skyddsräcket till fots, med cykel och skateboard.

BRIST PÅ MOTION ÄR DYRT OCH MOTIONSRÅDGIVNING ÄR LÖSNINGEN

Att främja motion inte bara att få individen att röra på sig, utan också ett sätt att uppnå större samhälleliga fördelar.

Den förbättrade fysiska konditionen i och med motion stöder orken i arbetet och arbetsförmågan hos personer i arbetsför ålder. Ökningen av hälsovårdsutgifterna kan tyglas genom att stödja de äldres funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand.

Många kommuner har sett fördelarna med motionsrådgivning och antalet kommuner som erbjuder motionsrådgivning ökar hela tiden. Rådgivning är ett sätt att öka motion och därigenom stöda kommunernas mål.

STORA BESPARINGAR MED SMÅ INSATSER

För lite motion med tanke på hälsan orsakar årligen kostnader i Finland på minst 3,2 miljarder euro. Endast en femtedel av befolkningen motionerar enligt rekommendationerna. På kommunnivå innebär detta kostnader på tiotals, rentav hundratals miljoner euro per år. Om man lyckas få fem procent av dem som rör på sig för lite att röra på sig enligt rekommendationerna ger det kommunen besparingar på hundratusentals, till och med miljoner euro.

Ordnandet av motionsrådgivning i kommunen kräver inga tilläggsresurser. Ofta räcker det med att arbetsbeskrivningarna och samarbetet mellan verksamhetsområdena omorganiseras. Motionsgrupperna kan flyttas till organisationer för genomförande, varvid motionstjänsternas personals arbetsinsats kan användas för motionsrådgivning. Motionsrådgivning är ett effektivt och beprövat sätt att nå kommuninvånare som rör på sig för lite med tanke på sin hälsa och styra dem till en motionsinriktad livsstil.

Man kan spara den årliga summa som används för motionsrådgivning redan genom att förebygga fyra diabetesfall. Man har undersökt att de pengar som investerats i rådgivningen fås tillbaka med avkastning redan under samma år. (Vasankari & Kolu 2018)

Det nationella målet är att motionsrådgivning ska erbjudas i varje kommun i Finland och att servicen ska uppfylla de rekommendationer som ställts upp för den. Motionsrådgivningen borde vara tillgänglig för alla kommuninvånare

STÖD FRÅN SERVICEKEDJAN

Motionsrådgivningen är en del av en övergripande livsstilshandledning. Det är individuell handledning i en motionsinriktad livsstil som ges av en yrkesperson.

(Identifiering av styrkor och möjligheter, Preferenser och betydelser inom motion, Målsättning, Motion till en del av vardagen)

Kring motionsrådgivningen byggs en servicekedja genom vilken de som motionerar för lite med tanke på sin hälsa identifieras, och sedan hänvisas till motionsrådgivning. Oftast är det kommunens idrottstjänster som ansvarar för servicekedjan i samarbete med social- och hälsovården och lokalföreningarna. Man kan också komma överens om att ordna motionsrådgivning via social- och hälsovårdstjänsterna.

(Identifiering av personer som rör på sig för lite med tanke på hälsan -> Att föra motion på tal -> Handledning/remiss till motionsrådgivning -> Motionsrådgivningsprocessen -> Självständig eller handledd motion)