Andra uppmuntrar löparen.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR FRAMGÅNG

Har ni redan motionsrådgivning? Läs de bästa metoderna för att etablera verksamheten och ta till dig lärdomarna.

För lite motion är ett samhälleligt fenomen som ökar trots åtgärderna. Många olika metoder har provats, men med mycket svaga resultat. Under de senaste åren har man förstått att tyngdpunkten måste flyttas till de personer som motionerar för lite med tanke på hälsan. Dessutom blev man medveten om att främjandet av en motionsinriktad livsstil är till fördel för alla, och att det är en gemensam uppgift. Motionsrådgivning uppstod för detta behov.

Motionsrådgivningen har redan etablerats i över hundra kommuner. För detta har det krävts gemensamma insatser över förvaltningsgränserna och ett kontinuerligt framhållande av frågan. Det finns ännu få undersökningar om motionsrådgivningens effektivitet, men trots det har rådgivningen hittat sin plats. Vilka är då förutsättningarna för att motionsrådgivningen ska lyckas och etableras? Med vilka metoder och verksamhetssätt har kommunerna lyckats?


GENOM ATT BEAKTA DESSA LYCKAS DU

  • Tillräckliga personalresurser som gör det möjligt att planera och genomföra motionsrådgivning
  • Sektorsövergripande och multiprofessionellt samarbete
  • Gemensamma mål och gemensamt överenskommen praxis
  • Tydlig ansvarsfördelning inom motionsrådgivningen och rollerna i motionsrådgivningens servicekedja
    Läs veteranens tips för att skapa en servicekedja >>
  • Motionstjänster med låg tröskel
  • Ledningens stöd och engagemang
  • Kommunens ekonomiska resurser och val
  • Fungerande dataöverföring mellan aktörerna i servicekedjan

Med enkäten Förutsättningar för lyckad motionsrådgivning i kommunerna (Liikuntaneuvonnan onnistumisen edellytykset kunnissa) kartlades genomförandet av motionsrådgivningens servicekedja i kommuner och samkommuner där den individuella och tväradministrativa motionsrådgivningen för personer i arbetsför ålder har etablerats som en del av kommunens service.

Enkäten gav information om metoder och tillvägagångssätt för att etablera motionsrådgivningen. Enkäten gav också information om nuläget för motionsrådgivningen i kommunerna: Hur motionsrådgivningen för personer i arbetsför ålder har organiserats och hur servicekedjan för motionsrådgivning fungerar. Samtidigt ville man också få information om kommunernas framtidsplaner.